CGTN / Li Yong

Çin merkezi hükümetinin 2021’deki ilk politika belgesi beklendiği üzere yine, “1 No’lu merkezi belge” oldu. “Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi’nin Kırsal Yenilenmeyi Kapsamlı Biçimde Destekleme ve Tarımsal ve Kırsal Modernleşmeyi Hızlandırma” adını taşıyan bu belge 21 Şubat’ta yayınlandı.

Bu belge, “Üç Kırsal Sorun” olarak bilinen tarım, kırsal alanlar ve çiftliklerle ilgili sorunları ele alan bir master plan.

“1 Nolu merkezi belge”, her yıl için yayınlanan bir politika yönergesi, şimdiye kadar Çin’in tarımsal ve kırsal kalkınmasında önemli bir rol oynadı. Her belge bir önceki belgeyi bütünler ve ele alınacak yeni sorunları, düzeltilecek zayıflıkları, devam ettirilecek temel çizgileri, odaklanılarak öncelikleri, yerine getirilecek görevleri ve ulaşılacak kilit hedefleri belirler.

Sonuç olarak, Çin 13. Beş Yıllık Plan (2016-2020) döneminde her yıl 650 milyon kilo sabit tahıl üretimi gerçekleştirebildi ve çiftçilerin geliri 2010’dan bu yana iki katından fazla arttı ve yoksulluğun pençesindeki kırsal nüfus yoksulluktan kurtarıldı.

Ancak öncekilerin aksine bu yılki “1 Nolu merkezi belge” merkezi hükümetin yeni bir dönemin arzularının ve ulaşılacak hedeflerin sadece 2021 yılında değil, 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde gerçekleştirileceğini ortaya koyuyor. Bu politika belgesi yeni bir vizyonun yanı sıra ülkenin ikinci yüzyıllık hedefine ulaşma çabaları ile bağlantılı olarak tarımın yeniden konumlandırılmasını da sunuyor.

KIRSAL CANLANMA YENİLENMENİN KİLİDİ

Belgenin başlığının ortaya koyduğu üzere, Çin kırsal canlanmanın ilerletilmesi ve tarımsal ile kırsal modernleşmenin hızlandırılması çalışmalarına vurgu yapacak. Modern bir sosyalist ülke kurma ve Çin ulusunun büyük yenilenmesini gerçekleştirme hedeflerine ulaşma konusunda, Çin kırsal bölgeleri en zor ve en güç ve en zahmetli çabaları gerektiren bölgeler olarak görüyor. Aynı zamanda, kırsal alanlar kalkınmanın en geniş ve en derin temellerinin atıldığı bölgeler.

“Üç Kırsal Sorun” yeni koşullarda oynayacak üç kritik role sahip. Bunlardan ilki Çin’in dengesiz ve yetersiz kalkınması sorununu uygun biçimde çözmek. Bu sorunlar kilit ve engelleyici sorunlar. Bu, kırsal ve kentsel kalkınmanın koordineli gelişmesini teşvik ederken, tarım sektöründeki ve kırsal alanlardaki zayıf halkaların güçlendirilmesi için çaba gösterilmesini gerektiriyor.

İkincisi yeni bir kalkınma modeli oluşturmaktır. “Üç Kırsal Sorun”a uygun çözümler potansiyel ve ivme kazandıracak, kırsal ve kentsel alanlar arasında ekonomik dolaşımı sağlayarak kırsal talebi artırmanın yollarını bulmak da zorunlu. Son olarak, ülke içi ve dışından gelen zorluklar ile riskleri bertaraf etmek için kırsal alanlar ve kırsal nüfus temel bir direk olacak ve bu ülkenin tarımsal temelinin istikrara kavuşturulmasını, tarımsal ve kırsal kalkınmanın temellerini korumayı gerektirecek.

KAPSAMLI ÖNLEMLER TARIMSAL KALKINMANIN YENİ DÖNEMİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

“1 Nolu merkezi belge” ayrıca tarımsal ve kırsal alanda nitelikli ve nicelikli amaçları ile hedeflere ulaşmak için kapsamlı önlemler ve yönergeler toplamını oluşturuyor. Politika belgesinin mantığı, Çin tarımsal ve kırsal kalkınmasının yönünü belirleyen, yönlendirici ilkeler ve genel amaçları içeren genel gerekliliklerden yola çıkıyor.

Belge ardından, yoksulluktan kurtarılan bölgelerin tekrar yoksullaşmaması ve gelişmelerinin etkin bir biçimde ülkenin genel kırsal yenilenme amaçlarına bağlanması için, yoksullukla mücadelenin başarılan sonuçlarını sağlamlaştırmak ve genişletmek için alınan önlemlere geçiyor.

Tarımsal modernleşme için tohum endüstrisinde atılımlar yapmak ve 120 milyon hektar ekilebilir arazi “kırmızı çizgisi”ni korumak gibi 7 görev belirleniyor.

Belge ayrıca kırsal altyapı (yol sistemleri, kırsal enerji ağları, temiz enerji, fiber optik ağlar 5G mobil iletişim ve mobil Şeylerin İnterneti gibi) kamu hizmetleri, kırsal talep, kırsal ve kentsel kalkınmanın bütünleştirilmesi, öncelikli projelere ve tarım reformlarına bütçe desteği dâhil tarımsal inşayı gayretle sürdürmek için bir dizi eylem sıralıyor.

Son ama aynı derecede önemli olmak üzere, belge ÇKP’nin tarımsal ve kırsal kalkınmanın bütün alanlarındaki genel liderliğini vurguluyor. Beş katmanlı çalışma mekanizması her düzeydeki ÇKP sekreterliklerinin kaynakların, parti taban örgütlerinin, kırsal yönetişimin ve kırsal canlanmanın uygulanmasının koordinasyonundan sorumlu tutulmasıyla güçlendirilecek.