China Daily / Li Shaowen

Çin karakterli sosyalist demokrasi, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) liderliğini, ülkenin efendileri olarak halkın konumunu ve hukukun üstünlüğünü bütünleştirmenin doğru siyasi yönünü savunduğu için kayda değer avantajlara sahip bir siyasi sistemdir.

ÇKP’nin liderliği, halkın, ülkenin efendisi olarak hareket etmesinin ve hukukun üstünlüğünü ilerletmeyi sağlamanın temel garantisidir. Halkın, ülkenin efendisi olarak oynadığı rol sosyalist demokrasinin temeli ve özüdür. Ve hukukun üstünlüğü, ÇKP’nin, ülkenin yönetiminde halka öncülük etmesinin temel ilkesidir. Bu üç unsur, Çin sosyalist devlet gücünün temel doğasını tanımlar. Üçü, Çin karakterli sosyalist demokrasinin gerçek uygulanmasında organik bir bütünlük oluşturmak için bir araya geliyor.

Bu üç unsur ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, yetmiş yıldan fazladır siyasi olarak istikrarlı olmasının, hızlı ekonomik büyümeyi sağlamasının, etnik birliği sürdürmesinin ve önemli sosyal ve kültürel ilerlemeyi başarmasının temel nedenidir.  

İlk olarak, Çin Anayasası’nın Birinci Maddesi, sosyalist sistemin ülkenin temel sistemi olduğunu ve ÇKP liderliğinin, Çin karakterli sosyalizmin en temel özelliği olduğunu şart koşar. Bu özünde, Çin devlet sistemini tanımlar.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ÇKP’NİN HALKA ÖNCÜLÜK ETMESİNİN TEMEL İLKESİDİR

ÇKP’nin liderliğinin, Çin’in demokratik siyasi sisteminin temeli olduğu dikkate alındığında, ülke, sosyalist demokrasiyi geliştirmek ve hukukun üstünlüğüne dayanan Çin karakterli sosyalist bir ülke inşa etmek için ÇKP’nin liderliğini onaylamalıdır. Sadece bu şekilde, Çin, siyasi gelişmenin ve hukukun üstünlüğünün doğru yolunda kalabilir.

ÇKP’nin liderliği, Çin’in siyasi gelişmesinin, ekonomik ilerlemesinin ve sosyal istikrarının en iyi garantisidir. Çin karakterli sosyalist demokrasinin ve ÇKP liderliğinin nihai amacı, Çin karakterli sosyalizmi geliştirmek amacıyla birlikte çalışabilmek için halkı birleştirmek ve onların coşkusunu, girişimciliğini ve yaratıcılığını harekete geçirmektir. Bu, Çin karakterli sosyalist demokrasi ile Batı tarzı demokrasi arasındaki temel farklılıktır.

İkincisi, halkın ülkenin efendisi olması, zamanın politik gereksinimlerine uyan bir siyasi sistem olan Çin karakterli sosyalist demokrasinin temel özelliğidir. Ayrıca, Çin karakterli sosyalist demokrasi Çin topraklarına derinden kök salmıştır.

Çin Anayasası şöyle der; “Devletin tüm gücü halka aittir.” Yeni çağda halkı ve onun çıkarlarını en öne koymak, ÇKP’nin, Çin karakterli sosyalizmin gelişmesinde halka öncülük etmesi için ilk şarttır. Halkın, ülkenin efendisi olduğu gerçeği ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal yaşamına da yansımaktadır. Halk kongreleri sistemleri, çok partili iş birliği ve ÇKP liderliği altında siyasi danışma, bölgesel etnik özerklik ve tabandan özyönetim gibi kurumsal düzenlemelerin tümü, halkın ülkenin efendileri olarak konumunun göstergesidir.

Siyasi alanda halk, sadece Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM), eyalet ve yerel halk meclisleri aracılığıyla Devletin gücünü kullanmaz, aynı zamanda yasalara uygun olarak farklı kanallar ve farklı biçimler aracılığıyla ekonomik, sosyal ve kültürel girişimlerin yanı sıra devlet işlerini de yönetir.

Üçüncüsü, hukukun üstünlüğü, ÇKP’nin halkın ülkeyi yönetmesine öncülük etmesinin garantisidir ve modern uygarlığının önemli bir sembolüdür. Çin karakterli sosyalist hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğünün temel karakterlerini kendine özgü Çin karakterleriyle birleştiren ÇKP liderliği altında Çin halkı tarafından geliştirilmiş hukuk kuralıdır.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ÇKP’NİN HALKIN ÜLKEYİ YÖNETMESİNE ÖNCÜLÜK ETMESİNİN GARANTİSİ

İktidardaki ÇKP için, uluslararası ve yerel ortam ne kadar karmaşıksa, reform, açılım ve sosyalist modernleşme görevleri de o kadar zahmetli hale gelecektir. Konumunu sağlamlaştırmak, yönetimini güçlendirmek ve ülkede kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için hukukun üstünlüğünü kullanmak önemlidir.

ÇKP’nin, hukuk temelinde yönetimi ilerletmedeki asıl amacı, yasalara uygun biçimde insan haklarını ve çıkarlarını korumaktır.  Hukukun üstünlüğüne bağlı kalmak için ÇKP liderliği altında halkın, devlet işlerini yönetmesini, farklı kanallar ile farklı şekiller aracılığıyla ekonomik, sosyal ve kültürel taahhütleri almasını sağlamalıyız, böylece yasalar ile onların etkin biçimde uygulanması halkın iradesini, onların hakları ve çıkarlarının korunmasını yansıtacak ve yaratıcılıklarını teşvik edecektir. 

ÇKP liderliği ve ülkenin efendileri olarak halk arasındaki organik birlik ve hukukun üstünlüğü, ÇKP liderliği altında Çin halkının büyük bir eseridir.

Gelişmenin yeni safhasında üç unsurun organik birliğini sürdürmek için, ÇKP’nin kapsamlı liderliğini güçlendirmeli, liderliğinin kurumsallaşmasını ve yasallaşmasını desteklemek için ÇKP’nin liderlik seviyesini yükseltmeliyiz. Ayrıca, halkın ülkenin efendisi olmaya devam etmesini sağlamak, halkın demokrasisini ilerletmek, hukukun üstünlüğüne bağlı kalmak ve ulusal yönetim sistemi ile yönetim kapasitesini modernleştirmek için sistematik düzenlemeleri iyileştirmeliyiz. 

Uygulamada, özellikle halk meclisleri sistemini iyileştirmeli, bu siyasi sistemin önemli avantajlarının gelişmesine olanak sağlamalı ve ÇKP’nin, halkın ve hukukun üstünlüğünün organik bütünlüğünün güçlendirilmesi temelinde Çin karakterli sosyalist demokrasiyi geliştirmeliyiz.