China Daily

Kuzeydoğu Çin’i canlandırma kurumlar arası ortak çalışma grubu kısa süre önce bölgenin 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde nasıl canlandırılacağını tartışmak için toplandı. Grup bölgenin iş ortamını iyileştirmenin önceliği olduğunu teyit etti.

14. Beş Yıllık Plan ayrıca kuzeydoğu Çin’in hükümet işlevlerinin dönüştürülmesini hızlandırması ve canlanması için iş ortamını optimize etmesi gerektiğini belirtiyor.

Bölge ilk olarak, hükümetin işlevlerini ve çalışma biçimini dönüştürmeyi teşvik ederek, etkili ve uygun bir yönetişim ortamı yaratmaya çalışmalı; kamu hizmetlerinde, piyasanın denetiminde, sosyal yönetimde ve çevre korumasında hükümetin sorumluluklarını güçlendirmeli; güç paylaşımını ve idari prosedürlerin basitleştirilmesini hedefleyen reformları derinleştirmeli ve resmiyetin hakim olduğu tarzını biçimini terk etmeli.

Bölge ticari faaliyetlerin teşvikinin hukukun üstünlüğü ve anlaşma ruhundan çok tanışıklık ve ilişkiye bağlı olduğu şeklindeki kökleşmiş algıyı değiştirmek için adil ve adaletli bir yasal ortam yaratmayı amaçlayan yasaları geliştirmelidir.
İdari ve kanun uygulayıcı personelin takdire bağlı gücünün yasaya uygun olmasını, işletmelere konan vergiler ve cezaların kurumsal işlem maliyetlerini azaltmak için standardize olması için yasa temelli yönetişimi desteklemek için hükümetin düzenleyici gücünü kısıtlamak amacıyla pratik önlemler de alınmalıdır.

İNSANLARIN DÜŞÜNCE ŞEKLİNİN DÖNÜŞÜMÜ DE DESTEKLENMELİ

Etkili bir piyasanın ve daha iyi işleyen bir hükümetin daha iyi bütünleşmesini sağlamak için, piyasadaki çeşitli kuruluşların canlılığını harekete geçirebilecek ve piyasanın kaynak dağılımındaki belirleyici rolünü tümüyle oynamasına imkân tanıyacak bir piyasa ortamı yaratılmalıdır.

Bölgenin uzun dönemli kalkınmasını sınırlayan beyin göçü sorununu çözmek için, kuzeydoğu Çin yeniliğin yönlendirdiği bir ortam yaratmak için çaba göstermeli ve “yetenek yaylası” kurumu ve sistemi oluşturmak için yetenek geliştirme, takdim ve teşvik mekanizmasını iyileştirmelidir. Yeteneklerin çekirdek rekabetçiliğini güçlendirir ve tercihli politikalar uygularken, bölge aynı zamanda yeniliği teşvik edecek ve başarısızlığı hoş görecek.

Yetenekler için deneme yanılma mekanizmasını kurmalı ve geliştirmelidir ki, ileri teknoloji yeteneklerinin gelişmesi için geniş bir alan yaratabilsin.

Kuzeydoğu Çin’in gelişmesi için yeni atılımları başarmak için ayrıca bölgenin kalkınmasını geri bırakan sadece hükümetlerin ve işletmelerin değil, aynı zamanda insanların düşünce şeklinin dönüşümünü de desteklemelidir.