CGTN / Zhang Xiaoshan

Çin, geçen hafta pazar günü, 2021 yılı için modern tarımın kalkınması ve kırsal endüstrilerin refahının ilerletilmesiyle ilgili “1 Nolu merkezi belgesini” açıklayarak, kırsal kesimlerin canlandırılmasını kapsamlı olarak ilerletme ile tarım ve kırsal bölgelerin modernizasyonunun hızlandırılması çabalarını vurguladı.

Kırsal endüstrilerin refahı, Çin’in kırsal kesimlerin canlandırılması stratejisinin temel taşını oluşturuyor. Kırsal endüstriler için tarım temeldir. Tarımın önemi ortadadır -kırsal toplulukların çeşitlendirilmiş değerlerinin ve çoklu işlevlerinin temelidir ve Çin ekonomisi ve toplumu için “dengeleyici araç” olarak hizmet eder.

Yeni kalkınma modelini teşvik ederken, tarımın ve kırsal kesimlerin modernleşmesini ilerletmek çok daha önemlidir. Yeni kalkınma modeli, kapalı kapılar ardında bir döngü değil, iç ve uluslararası dolaşımların önemli bir ögesi olmaya açıktır. Çin’in, yerel ve uluslararası piyasalarını ve kaynaklarını bütünleşmiş bir şekilde harekete geçirmesi için alan ve imkânı varken, Covid-19 salgını, uluslararası tarım ticaretinin istikrarını ve belirsizliğini artırdı.

Yeni koşullar altında, Çin’in önceliği, gıda güvenliğini sağlamaktır. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, karşı karşıya olduğumuz daha fazla riskler ve güçlüklerin, tarımı daha fazla istikrarlı hale getirmemiz ve tahıl ve başlıca ürün olmayan gıdaların güvenliğini sağlamamız gerektirdiğini söyledi. Ekonomik güvenliğin temel unsurlarından biri olan gıda güvenliği, sosyal istikrar ve kalkınma olmaksızın mümkün olmayacaktır. Uzun vadede, gıda güvenliği stratejilerini, küreselleşmenin yeni koşulları ve güçlükleri ışığında, en azından aşağıdaki üç bakış açısından değerlendirmeliyiz.

ÇİN’İN ÖNCELİĞİ GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Birincisi, tarımsal ürünlerin ithalatının kanallarını ve kaynaklarını genişletmek önemlidir. 1,4 milyar nüfusuyla Çin, gıda güvenliği konusunda herhangi bir yabancı ülkeye bel bağlayamaz. Çin, “temel gıdanın tam güvenliği ve tahılın temel kendi kendine yeterliliğini” sağlamak için “yerli tahıl üretimine dayalı kendine yeterliliğe, garantili gıda üretim kapasitesine, ölçülü ithalat ve teknolojik desteğe” ağırlık veren gıda güvenliği konusunda ulusal stratejisine bağlı kalmalıdır.

Tarımsal üretim için temel, tarıma elverişli arazi, su korumada yaşam hattı,  teknolojide ileriye giden yolda ve politika desteğinde yatmaktadır. Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 14. Beş Yıllık Planı’ndaki Öneriler ve 2020 yılındaki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, bu alanlara öncelik verdi. Modern tarımın gelişmesi için temel desteği güçlendirmek, tohum endüstrisini iyileştirmeyi sürdürmek, tarım teknolojilerinde kendine güveni ve kendini geliştirmeyi sağlamak, temel ve anahtar öneme sahip tarım teknolojilerinde atılımları hızlandırmak için çaba gösterilmelidir. Kısa vadeli öncelikler, tahıl arzını ve temel olmayan önemli gıdaları garanti etme becerisini düzeltmeyi ve tarıma elverişli araziler ile tohumlardan oluşan iki önemli alanda riskleri önlemeyi ve azaltmayı kapsamalıdır.  

İkincisi, tarım sektöründe arz yanlısı yapısal reformların derinleştirilmesi ile tarım için desteğin ve koruma sisteminin düzeltilmesi hayati öneme sahiptir. Çiftçileri tahıl yetiştirmeye teşvik etmek, tahıl çiftçileri için destekleri sabitlemek ve güçlendirmek, depolama ve düzenleme kapasitesini artırmak, minimum satın alma politikasını sürdürmek ile iyileştirmek ve ayrıca çiftçiler için tam maliyet ve gelir sigortalarının kapsamını genişletmek için önlemler alınmalıdır. Yetenekli yetkililer, fiyat uyarılarını, çiftçilerin ekim yapılarını ayarlamaya rehberlik etmek, gıda üretiminin çeşitlendirilmiş piyasa talebine aktif olarak uyarlamasını sağlamak ile tahıl arz sisteminin ve diğer önemli tarımsal ürünlerin iç talebe uyum yeteneğini desteklemek amacıyla kullanmalıdır.

Aynı zamanda, bazı tarımsal ürünlerin etkisiz arzını azaltmak ve etkili tarımı artırmak için çalışmalar yapılmalı, böylece talebin arzı yönlendirdiği ve arzın talep yarattığı daha yüksek bir dinamik denge seviyesi oluşturulmalıdır. Önemli tahıl üretim bölgelerine ve başlıca tahıl üretim bölgelerinde telafi mekanizmasını düzeltmeye daha fazla destek sağlanmalıdır.

ÇİFTÇİLER İÇİN “KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMLARI” REKABET EDEBİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Üçüncüsü, gıda güvenliğini Çin’in ellerinde sıkı biçimde tutmak için, Çin’in tarım sektörünün piyasada rekabet edebilirliğini desteklemek zorunludur. Tarımsal kaynak bağışları, Çin genelinde büyük farklılıklar göstermektedir. Çin’in, devasa nüfusa sahip, ancak sınırlı tarıma elverişli arazileriyle büyük bir ülke olması ile son yıllarda farklı tarım operasyonları modelleri ve hızlı kentleşme süreçleriyle eşleşmesi gerçeği, çoğu kırsal kesimde basit arazi toplulaştırması yoluyla büyük ölçekli tarım operasyonlarına sahip olmayı imkânsız hale getiriyor. 

Bunun yerine Çin, tarımsal faaliyet alanını sadece, tarımsal üretim hizmetlerinin ticarileştirilmesi yoluyla genişletebilir, tarımsal üretimin uzmanlaştırılmasıyla üretimi yoğunlaştırma seviyesini düzeltebilir ve tarımsal faaliyetlerinin sanayileşmesiyle tarımsal üretimin endüstriyel zincirini artırabilir. Nihai hedef, ürün verimliliği, üretim güvenliği, kaynak koruma ve çevre dostu olmaya ağırlık veren Çin karakterli tarımsal modernizasyon yolu yaratmaktır. Özünde, Çin’in modern tarımı, desteklemelerden uzaklaşmalı ve kapsamlı önlemler uygulayarak kaliteye, verimliliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya dönmelidir. Tarımın toplam faktör verimliliği, teknolojik yenilik ve kurumsal yenilik aracılığıyla düzeltilmelidir. 

Çiftçilerin özgür iradesine saygılı olma temelinde, toprak yönetimi haklarının devri desteklenmeli ve tarımsal üretimin makul üretim faaliyetini uygulamak ve tarımsal işgücü verimliliğini iyileştirmek için arazi emaneti faaliyetleri gibi farklı faaliyet yöntemleri geliştirilmelidir. Tarımsal ticarileştirilmiş hizmet sisteminin ölçek verimliliğini artırmak için (büyük ölçekli hasat, ekim, gübreleme, havadan uygulama ve insansız hava araçları) tarımsal üretimin malzeme maliyetleri azaltılmalıdır. Tarımsal üretimin işgücü maliyetleri, elle çalışmaya dayanan işgücünün yerini makineleşmenin almasıyla düşürülmelidir. Satın alma, satış ve ticaretle ilgili olanlar gibi diğer maliyetler, çiftçi kooperatifleri, e-ticaret gibi yeni iş modelleri ve piyasa dolaşım organizasyonları gibi çeşitli yeni tarımsal işletmeler geliştirilerek düşürülmelidir. Çiftçiler için kapasite geliştirme programları, Çin tarım sektörünün rekabet edebilirliğinin artması için vazgeçilmezdir. 

Çin ve gelişmiş ülkeler arasında, tarımsal kaynak donatımı ve operasyon modelleri arasındaki büyük farklılıklara rağmen, Çin, tarımsal teknoloji gelişimini kolaylaştırmada, teknolojik ve kurumsal yenilikteki başarılı uygulamalarından yararlanabilir. Özellikle anlamlı olan, gen kaynaklarının muhafazası ve kullanımı, yüksek kaliteli özel çeşitlerin seçimi, ıslahı, uygulanması ve tanıtımı, gübre, böcek ilacı ve su kaynakları gibi tarımsal girdilerin etkili kullanımının yanı sıra sanayi ve akademi arasında iş birliğiyle araştırma ve geliştirme sisteminin oluşturulması ve etkili tarımsal büyüme sistemiyle ilgili tarımsal modernizasyon sürecindeki deneyimlerdir.